คะแนน และ ข้อเสนอแนะ

ระดับความชำนาญ (โดยรวมและตามส่วน)

ระดับความชำนาญประมวลโดยคะแนนCASEC

ระดับ CASEC คำอธิบาย
AA 880 - 1000 สามารถสื่อสารได้ในประเด็นทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ ในสังคมที่หลากหลายแตกต่างกัน
มีความรู้ด้านคำศัพท์ที่สำคัญและมีความยืดหยุ่นในการใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของการทำธุรกิจและ
ประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน มีความสามารถในการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายตามบริบทที่เหมาะสม มีความสามารถที่ดีในการแปลคำพูดโดยตรงและ
ถอดความจากการสนทนาและยังสรุปขอบข่ายเนื้อหา การสนทนาได้้
A 760 - 879
B 600 - 759 สามารถสื่อสารได้ในประเด็นทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเรื่องการสนทนาเข้าสังคมพื้นฐาน
มีความรู้ด้านคำศัพท์ที่พอเพียง และมีความยืดหยุ่นในการแสดงออกที่จำเป็น เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมในระดับพื้นฐาน
มีความสามารถจับประเด็นสำคัญและรายละเอียดการสนทนาที่ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาร่วมสนทนาด้วย
C 450 - 599 สามารถที่จะสื่อสารตามหัวข้อต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวันได้
มีความรู้ด้านคำศัพท์ และมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้คำศัพท์ที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แต่อาจจะมีความลังเลบ้างในบางครั้ง
เนื่องจากขาดความรู้ในการเลือกใช้คำและสำนวน มีความสามารถในการเข้าใจ ใจความสำคัญของบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้
D 390 - 449 มีความสามารถในการสื่อสารหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
มีความรู้ทางด้านคำศัพท์พื้นฐานและสำนวนที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ แต่อาจจะประสบความลำบากในการสนทนาให้ต่อเนื่อง
มีความสามารถในการเข้าใจการสนทนาเป็นส่วน ๆ ในบางส่วน แต่จะไม่เข้าใจครบถ้วนในความหมายทั้งหมด
E 0 - 389 มีความสามารถในการเริ่มต้นทักทายในบทสนทนาพื้นฐานและสามารถตอบคำถามที่ไม่ซับซ้อนได้
จะต้องทำการเพิ่มพูนคำศัพท์และการแสดงออก ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงและเพิ่มทักษะในการฟัง เพื่อให้การสื่อสารดีขึ้น

ระดับความชำนาญ

ระดับความชำนาญของท่านโดยคะแนน CASEC

ระดับคะแนน
CASEC
ส่วนที่1
คำศัพท์
ส่วนที่2
การสนทนา
และการแสดงออก
ส่วนที่3
การฟัง
ส่วนที่4
การเขียนคำศัพท์
186 - 250 มีคำศัพท์ที่เพียงพอในการอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยาสาร โดยเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด มีความเชี่ยวชาญในการสื่อความหมายเป็นภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและการเข้าสังคม. สามารถจับใจความสำคัญของบทสนทนาที่เร็วและค่อนข้างยาวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือเรื่องทั่วไปในสังคมซึ่งพูดโดยเจ้าของภาษา สามารถเข้าใจรายละเอียดของสนทนาที่เร็วและค่อนข้างยาวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือเรื่องทั่วไปในสังคมซึ่งพูดโดยเจ้าของภาษา
151 - 185 มีคำศัพท์เพื่อจับแนวความคิดอย่างคร่าวๆในเนื้อเรื่องและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ สามารถเข้าใจการสื่อความหมายพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อความหมายพื้นฐานได้เมื่อเข้าสังคม สามารถเข้าใจความคิดโดยทั่วไปของบทสนทนาโดยเจ้าของภาษาในหัวข้อกว้างๆหากพูดด้วยความเร็วปกติ สามารถเข้าใจประเด็นที่สำคัญและรายละเอียดของบทสนทนาโดยเจ้าของภาษาในหัวข้อกว้างๆหากพูดด้วยความเร็วปกติ
116 - 150 มีคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อต้องการสื่อสารความคิดของตนเอง เข้าใจการสื่อความหมายง่ายๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ สามารถเข้าใจแนวความคิดทั่วไปของบทสนทนาในชีวิตประจำวันโดยเจ้าของภาษาที่พูดด้วยความเร็วปกต สามารถเข้าใจคำหลักและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทสนทนาในชีวิตประจำวันโดยเจ้าของภาษาที่พูดด้วยความเร็วปกติ
96 - 115 มีคำศัพท์พื้นฐานส่วนใหญ่ (ศัพท์ที่ส่วนใหญ่เรียนในชั้นมัธยมต้นในโรงเรียน) สามารถเข้าใจคำที่สื่อความหมายพื้นฐาน (ที่ส่วนใหญ่เรียนในชั้นมัธยมต้นในโรงเรียน) ในชีวิตประจำวัน สามารถเดาบางส่วนของแนวความคิดทั่วไป (เช่น หัวข้อ เหตุการณ์) ของบทสนทนาในชีวิตประจำวันโดยเจ้าของภาษาหากพูดช้าลง สามารถเข้าใจคำหลักและคำเฉพาะในบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเจ้าของภาษาหากพูดช้าลง
0 - 95 สามารถเข้าใจคำศัพท์ที่คุ้นเคยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเข้าใจการทักทายง่ายๆ หัวข้อที่คุ้นเคยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และ การแสดงอารมย์เบื้องต้น สามารถเข้าใจการทักทายพื้นฐานและคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ได้พูดคุยกันในบทสนทนาที่พูดช้าโดยเจ้าของภาษา สามารถเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น จำนวนและวันในสัปดาห์ที่ได้พูดถึงในบทสนทนาที่พูดช้าโดยเจ้าของภาษา

BACK TO TOP

ข้อแนะนำหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะของท่าน

 1. แสดงรายละเอียดคะแนนของท่าน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้

  A) มีการจัดการประมวลผลระดับความสามารถทางการสื่อสารของท่าน

  B) รายละเอียดระดับความสามารถทาง ภาษาอังกฤษได้ถูกวิเคราะห์เป็นระดับต่างๆ

  C) ท่านสามารถนำข้อเสนอแนะตามประเภทต่างๆ ไปใช้ เช่น ทางด้านคำศํพท์, การแสดงออก, การฟัง

  ตัวอย่างใบรายงานคะแนนผลการสอบ

 2. พิมพ์รายงานแสดงผลคะแนน

  คะแนนจะถูกแสดงเมื่อสิ้นสุดการสอบ.

  ปุ่ม “พิมพ์” จะอยู่ทางมุม ด้านบนขวา และด้านล่างขวา ของรายงานคะแนนสอบ

  ท่านสามารถบันทึกคะแนนท่าน ลงไปในการส่งรายงานคะแนนกลับไปยัง CASEC

BACK TO TOP

ทดลอง CASEC โดยแบบจำลอง

วีดีโอแนะนำ การสอบ CASEC

เข้าสู่ระบบ

 • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ทดสอบ)
 • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้จัดการกลุ่ม)
[ความต้องการมาตรฐาน]

▼Windows
ระบบปฏิบัติการ: 7 / 8.1 / 10 (*1)
Browser: Internet Explorer 11 / Google Chrome / Microsoft Edge 20 (*2)

▼Macintosh
ระบบปฏิบัติการ: X
Browser: Safari 5.1 - 10 / Google Chrome

■ควรมีหูฟังหรือทำการทดสอบในที่เงียบๆ เนื่องจากมีข้อสอบการฟังอยู่ในแบบทดสอบด้วย

(*1) กรุณาใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน็ตบุคในการทำแบบทดสอบ เนื่องจากระบบเครื่อง smart phone ไม่สามารถเปิดแบบทดสอบได้
(*2) สำหรับ Internet Explorer จำเป็นต้องมี Windows Media Player 9 หรือใหม่กว่านั้น
* ไม่สามารถทดสอบผ่านแท็ปเล็ตได้
*ไม่สามารถทดสอบผ่านบราวเซอร์ทดลองได้(Beta Version)