รายละเอียดข้อมูล

จำนวนผู้สมัครสอบแต่ละปี

CASEC มียอดผู้สอบสะสมรวมถึง 1,518,551 คนนับตั้งแต่เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2544

จำนวนผู้สมัคร CASEC
(ในรูปแสดงจำนวนสะสมตั้งแต่เริ่มและจำนวนต่อปีนั้นๆ)

1,518,551 คน เป็นจำนวนผู้สมัครสะสมล่าสุดเมื่อ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2558

BACK TO TOP

ความสัมพันธ์ของคะแนน TOEIC® และคะแนนที่เปรียบเทียบจาก CASEC

เกี่ยวกับคะแนนเทียบ TOEIC®

  • การแสดงผลคะแนนของ CASEC จะมีการแสดงผลคะแนนเปรียบเทียบกับคะแนน TOEIC® ด้วย
    กรุณาใช้คะแนนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แม่นยำต่อไป
  • คะแนนเทียบ TOEIC® ได้มาจากการประมาณคะแนน TOEIC® ที่ผ่านมา (ประเมินตนเอง) ซึ่งได้จากการตอบคำถามโดยสมัครใจของผู้สอบ CASEC เมื่อทำข้อสอบ

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

  • CASEC ได้ให้ผู้สอบทำแบบสอบถามก่อนเริ่มทำข้อสอบ ซึ่งคะแนนรวมของ CASEC มีความสัมพันธ์กับคะแนน TOEIC® โดยการที่คำนวนคะแนน TOEIC® ที่ผ่านมาซึ่งได้มาจากการตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจของผู้สอบCASEC ที่ผ่านมาในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2552
  • หากจำนวนข้อที่ถูกต้องในส่วนที่ 1-3 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อสอบปรนัยเป็น “0” และคะแนน TOIEC® ที่ไม่เป็นจริงซึ่งได้ให้ไว้ในแบบสอบถาม ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากการวิเคราะห์ของเรา
  • อีกทั้งผู้สอบที่ทำข้อสอบ CASEC มาหลายครั้ง ผลสอบครั้งสุดท้ายเท่านั้นที่จะถูกนำมาใช้
  • ท้ายที่สุด การวิเคราะห์ได้ขึ้นอยู่กับ 19,167 ข้อมูล

ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบ CASEC และ TOEIC®

คะแนนเปรียบเทียบ TOEIC® ได้มาจากการคำนวนคะแนน TOEIC® กับคะแนนของ CASEC ในแต่ละส่วน และปัดคะแนนตั้งแต่ 100 คะแนนลงไปเพื่อได้คะแนนเปรียบเทียบ และคะแนนประเมินตนเองซึ่งถูกคำนวนเป็น 72% ของคะแนนสำรวจทั้งหมด

อ้างอิง: กราฟกระจายสำหรับคะแนนรวม CASEC และคะแนนรายงานผลเอง TOEIC®

ทางด้านขวาของกราฟกระจายแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวม CASEC และคะแนนรายงานผลเอง TOEIC® สำหรับผู้สมัคร CASEC ที่รายงานคะแนนของพวกเขา TOEIC® กลับมาในเวลาของการทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับคะแนนรวม CASEC และคะแนนรายงานผลเอง TOEIC® คือ 0.84

อ้างอิง: การกระจายของคะแนนรายงานผลเอง TOEIC® โดยคิดจากคะแนนสอบ CASEC ของผู้สอบทั้งหมด

คิดจากฐานคะแนนสอบ CASEC ทั้งหมด
สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่มได้
0-100, 101-200,...,901-1000

BACK TO TOP

บทวิทยานิพนธ์

เรื่อง : Cases of CAT Adaptation and Effect Measurement in English Proficiency Measurement
ผู้แต่ง : Norio Hayashi (director of our company)
หมวด : Measurement and Control
จัดพิมพ์ : Vol. 40(8) / pp. 572-575 / publication date: 20100810
เรื่อง : Practical use of computerized adaptive testing in Japan -Development and operation of “CASEC”
ผู้แต่ง : N. Hayashi, Y. Nogami, K. Maeda, and H. Ikeda
ชื่อกลุ่ม : ICP-2004 at Beijing, China. August 13th, 2004

BACK TO TOP

หนังสือเกี่ยวกับ ทฤษฏี IRT และ CAT

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
Introduction to Item Response Theory -
New Analysis Method for Language Test and Data
Kenji Otomo (JIEM consultant)
Item Response Theory [Introduction] -
The Science of Testing and Measurement
Hideki Toyoda
Modern Test Theory Hiroshi Ikeda (director and adviser of our company)
Item Response Theory - Basics and Application Edited by Sukeyori Shiba
Applications of Item Response to Theory to Practical Testing Problems FREDERIC M. LORD
Item Response Theory: Principles and Application Ronald K. Hambleton, Hariharan Swaminathan
Fundamentals of Item Response Theory Ronald K. Hambleton, Hariharan Swaminathan
Item Response Theory for Psychologists SUSAN E. EMBRETSON, STEVEN P. REISE
Computerized Adaptive Testing: A Primer HOWARD WAINER

BACK TO TOP

ทดลอง CASEC โดยแบบจำลอง

วีดีโอแนะนำ การสอบ CASEC

เข้าสู่ระบบ

  • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ทดสอบ)
  • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้จัดการกลุ่ม)
[ความต้องการมาตรฐาน]

▼Windows
ระบบปฏิบัติการ: 7 / 8.1 / 10 (*1)
Browser: Internet Explorer 11 / Google Chrome / Microsoft Edge 20 (*2)

▼Macintosh
ระบบปฏิบัติการ: X
Browser: Safari 5.1 - 10 / Google Chrome

■ควรมีหูฟังหรือทำการทดสอบในที่เงียบๆ เนื่องจากมีข้อสอบการฟังอยู่ในแบบทดสอบด้วย

(*1) กรุณาใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน็ตบุคในการทำแบบทดสอบ เนื่องจากระบบเครื่อง smart phone ไม่สามารถเปิดแบบทดสอบได้
(*2) สำหรับ Internet Explorer จำเป็นต้องมี Windows Media Player 9 หรือใหม่กว่านั้น
* ไม่สามารถทดสอบผ่านแท็ปเล็ตได้
*ไม่สามารถทดสอบผ่านบราวเซอร์ทดลองได้(Beta Version)